Kijkje achter de schermen bij de gebiedsteams: interventie voorwaarden en vervolg

Naast de interventie Onderzoek is er ook de interventie Voorwaarden & Vervolg. We kiezen voor deze interventie in het geval:

  • er aanwijzingen zijn voor acute en/of structurele onveiligheid en/of multi problematische leefsituatie;
  • het niet noodzakelijk of wenselijk is een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te bevestigen of te weerleggen;
  • de directbetrokkene(n) voldoende bereid en in staat is (zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en zo nodig hierbij hulp te accepteren.

Alle vormen van (structureel) huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor de interventie Voorwaarden & Vervolg. Het type meldingen varieert enorm, bijvoorbeeld: twee ouders die ruzie maken in het bijzijn van hun kind, een ex-partner die dreigt moeder en haar kind iets aan te doen, een vader die door plotselinge ziekte van zijn vrouw alleen zorg moet dragen voor zijn kinderen en in combinatie met veel stress er zorgen zijn ontstaan over mogelijke verwaarlozing van de kinderen, een aan alcohol verslaafde vrouw die wordt mishandeld en bedreigd door haar ex-partner tot aan een zwangere vrouw die kampt met verslavingsproblematiek waarbij er zorgen zijn over het ongeboren kind.

Over de laatst genoemde zaak vertelt een procesregisseur: ‘’We kregen een melding binnen vanuit de verslavingszorg over een mevrouw (hierna moeder) die op moment van melden 13 weken zwanger was. Ondanks vrijwillige behandeling van verslavingsproblematiek, lukte het de moeder niet te stoppen met het gebruik van alcohol en cannabis. Het gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap kan ernstige schade aan het kindje brengen. Daarnaast geeft de melder aan dat moeder in het verleden ook te maken heeft gehad met huiselijk geweld. De verslavingszorg deed een melding, omdat moeder de afspraken bij de verslavingszorg niet nakomt en heeft besloten zich terug te trekken uit de behandeling.

Tijdens de interventie Voorwaarden & Vervolg heb ik contact gezocht met alle directbetrokkenen en met hen gesproken. In deze casus was dit de moeder, partner van moeder, de melder vanuit de verslavingszorg en een ambulant begeleider welke al bij moeder betrokken was.

‘’ Tijdens de gesprekken blijkt dat de melder zich zorgen maakt over de behandeltrouw van moeder, zij is bang dat moeder af zal haken.’’

Daarnaast uit de melder haar twijfels over de opvoedkwaliteiten van moeder en de relatie tussen moeder en haar partner. Met in het achterhoofd dat er in het verleden huiselijk geweld heeft gespeeld, denkt de melder richting een dwangkader.

Met alle directbetrokkenen hebben we gezamenlijk de zorgen besproken en de balans op gemaakt. Moeder heeft haar behandeling inmiddels bij een andere behandelaar opgepakt en is sindsdien clean. Daarnaast geeft de ambulant begeleider van moeder aan dat moeder goed meewerkt en echt een omslag in de goede richting maakt. Ook concluderen we gezamenlijk dat er op dit moment geen zorgen zijn over huiselijk geweld in de relatie tussen moeder en partner en dat ook de behandeling voor de verslavingsproblematiek op dit moment goed loopt. Wel vragen we ons af of moeder deze hulp vol zal houden en vinden we dat ze daarbij op dit moment nog ondersteuning nodig heeft in de vorm van ambulante begeleiding. Gelukkig vindt moeder dit zelf ook.

‘’Dit alles maakt dat een dwangkader niet logisch is en ik moeder juist een hart onder de riem wil steken en haar daarmee positief wil bekrachtigen in de goede stappen die ze heeft gezet.’’

De veiligheidsvoorwaarden die we met elkaar benoemen zijn:

  • er vindt geen huiselijk geweld plaats
  • moeder maakt de GGZ behandeling in het kader van haar verslaving af
  • moeder gebruikt geen alcohol meer
  • moeder blijft ondersteuning van de ambulante hulpverlening accepteren

We spreken af dat wanneer moeder zich niet aan bovenstaande voorwaarden houdt en de casusregisseur de situatie weer als onveilig inschat, deze Veilig Thuis daarvan op de hoogte stelt omdat vrijwillige hulpverlening dan waarschijnlijk niet meer toereikend is.

Dit maakt dat ik in mijn afsluitbrief, naast het benoemen van de veiligheidsvoorwaarden, expliciet benoem dat ze trots mag zijn op de stappen die ze heeft gezet en ik haar veel plezier wens met het voorbereiden op het moederschap. Moeder bedankt me hiervoor na afsluiten van het traject en geeft aan dat ze zich echt gesteund voelt.

Zonder tussentijdse zorgsignalen over moeder, spreken we af dat ik in principe na 3 maanden en 1 jaar zal monitoren hoe de veiligheidsvoorwaarden worden nagekomen en of er voldoende gewerkt wordt aan herstel. Ik sluit de casus met een gerust hart af.’’

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.