Ik ben professional en wil advies vragen/melden bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Van intern begeleiders op scholen tot (huis)artsen en medewerkers van een wijkteam.
Wilt u advies of wilt u overleggen alvorens het doen van een melding, neem dan telefonisch contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-2000.

Wat kan Veilig Thuis voor mij als professional betekenen?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Iedereen die te maken heeft met een vermoeden hiervan, kan contact opnemen met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning of het doen van een melding. Veilig Thuis kan interventies plegen, onderzoek doen en/of zorgen dat hulpverlening wordt ingezet rond het huiselijk geweld en de kindermishandeling. Er wordt samengewerkt met professionals uit het lokale veld, bijvoorbeeld de wijkteams, om de veiligheid te borgen en de benodigde hulpverlening te organiseren.

Meldcode

Professionals zoals huisartsen, leerkrachten of medewerkers van jeugdinstellingen zijn verplicht om de meldcode te gebruiken. De meldcode geldt voor de volgende sectoren: de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Voor de Gecertificeerde Instellingen wordt een landelijke werkwijze opgesteld (verwacht najaar 2019). De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Uiteraard kunnen ook professionals die niet onder de meldcode vallen bij Veilig Thuis terecht voor advies of het doen van een melding.

De vernieuwde meldcode: altijd melden bij ernstige signalen of vermoedens!

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt u als professional om goed te kunnen reageren bij signalen hiervan. Komt u in een situatie waarin u vermoedens heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling? Dan dient u de stappen van de meldcode te volgen.

Professionals dienen in stap 5 van de meldcode bij ernstige signalen of vermoedens altijd een melding bij Veilig Thuis. Het per beroepsgroep opgestelde afwegingskader helpt bij de beslissing of melden noodzakelijk is. Dit is ongeacht of u, als professional, zelf adequate hulp kan verlenen. U kunt juist ook met Veilig Thuis bespreken wat de juiste hulp in dit geval zou kunnen zijn.

Wanneer in stap 5 besloten is melding te maken bij Veilig Thuis omdat er sprake is van acute of structurele onveiligheid als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling, komen onveilige situaties op de radar van Veilig Thuis. Daarmee kan Veilig Thuis signalen van verschillende melders combineren, ook over een langere periode, en beter op veiligheid taxeren. Wel of niet melden gaat niet (meer) of hulp toereikend is, het gaat erom, dat Veilig Thuis alle signalen en vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling ontvangt, zodat ze op ‘de radar’ komen bij Veilig Thuis. Volg voordat u een melding doet altijd de meldcode en opgesteld afwegingskader voor uw beroepsgroep.

Heeft u vragen over hoe u het gesprek kunt aangaan met uw cliënt over het maken van een melding bij Veilig Thuis terwijl uw cliënt wil meewerken én u er vertrouwen in hebt dat de hulp gaat slagen? Speciaal voor professionals ontwikkelden wij hiervoor een script dat u handvatten biedt bij voeren van dit gesprek. Download hier het script. 

Weegformulier helpt bij de Meldcode

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft een weegformulier ontwikkeld. Door dit formulier in te vullen, doorloopt u alle stappen van de meldcode. Wanneer aan het eind van het formulier blijkt dat het nodig is om een melding te maken, kan het formulier meteen naar Veilig Thuis gestuurd worden. Wanneer blijkt dat er geen melding nodig is, kan het formulier voor eigen administratie opgeslagen worden. Hier vindt u het weegformulier.

Veilig Thuis biedt zoveel mogelijk openheid aan de betrokken over wie de zorgen heeft gemeld en welke zorgen er zijn gemeld. Alle informatie op het weegformulier is open en ter inzage voor betrokkenen (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen wij u om uw zorgen met betrokkenen te bespreken en hen te informeren dat u een melding gaat doen. Het kan zijn dat u relevante informatie heeft, maar dat u twijfelt of deze kan worden ingezien door degene die de melding betreft. In dat geval kunt u altijd eerst telefonisch met ons overleggen. Uw gegevens behandelen we vertrouwelijk. Nadat u het weegformulier heeft ingevuld kunt u dit versturen via deze beveiligde link..

De radarfunctie van Veilig Thuis

Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek. Huiselijk geweld en kindermishandeling betreft – helaas – problematiek die vaak jaren duurt. Het risico op herhaald slachtofferschap is groot. Daarom is het van belang dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren, ook over een langere periode van tijd. Het is daarom van belang dat signalen en (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld, zodat ze ‘op de radar komen’ bij Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft de wettelijke taak na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en om, indien nodig, passende hulpverlening in te schakelen. Dit is kort samengevat wat bedoeld wordt met de ‘radarfunctie’ van Veilig Thuis. Bekijk hier de factsheet waarin een nadere toelichting op de bedoeling en werking van de radarfunctie wordt gegeven.

Belangrijk: bij een acuut onveilige situatie vragen wij u altijd om direct telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.