0800 - 2000

Ik ben professional en wil advies

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er niet alleen voor inwoners, maar ook voor de professionals. Van intern begeleiders op scholen tot (huis)artsen en medewerkers van een wijkteam. Bel bij twijfel of vragen altijd 0800-2000 (gratis 24 uur, 7 dagen per week gratis bereikbaar).

Hier vindt u het meldformulier. Via dit formulier kunt u vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kenbaar maken bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Het is van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult, zodat wij een goede inschatting kunnen maken met betrekking tot wat er nodig is in een situatie. Wij streven er naar om naar aanleiding van uw meldformulier binnen 48 uur contact met u op te nemen. Uw gegevens behandelen we vertrouwelijk. Nadat u het meldformulier heeft ingevuld, ontvangt u geen ontvangstbevestiging via de mail. Dit doen we om uw veiligheid te beschermen.


Maak een telefonische afspraak

Wilt u advies of hulp maak dan gelijk een telefonische afspraak met VTRR.


Wat kan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor mij als professional betekenen?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Iedereen die te maken heeft met een vermoeden hiervan, kan contact opnemen met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning of het doen van een melding. Veilig Thuis kan interventies plegen, onderzoek doen en/of zorgen dat hulpverlening wordt ingezet rond het huiselijk geweld en de kindermishandeling. Er wordt samengewerkt met professionals uit het lokale veld, bijvoorbeeld de wijkteams, om de veiligheid te borgen en de benodigde hulpverlening te organiseren.

Meldcode
Professionals zoals huisartsen, leerkrachten of medewerkers van jeugdinstellingen zijn verplicht om de meldcode te gebruiken. De meldcode geldt voor de volgende sectoren: de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Uiteraard kunnen ook professionals die niet onder de meldcode vallen bij Veilig Thuis terecht voor advies of het doen van een melding.

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt u als professional om goed te kunnen reageren bij signalen hiervan. Op het moment dat u een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling treedt de meldcode in werking. De meldcode helpt u zorgvuldige afwegingen te maken over de te zetten stappen.

5 stappen van de meldcode
1. Breng de signalen in kaart en leg ze feitelijk vast
2. Overleg met uw collega’s en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
3. Ga in gesprek met de betrokkenen
4. Maak een afweging van de mate van geweld. Bepaal de aard en de ernst van de situatie. Besluiten: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis
5. Hulp organiseren of melden