0800 - 2000

Ik ben professional en wil advies vragen/melden bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Van intern begeleiders op scholen tot (huis)artsen en medewerkers van een wijkteam.
Wilt u advies of wilt u overleggen alvorens het doen van een melding, neem dan telefonisch contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-2000.

Wat kan Veilig Thuis voor mij als professional betekenen?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Iedereen die te maken heeft met een vermoeden hiervan, kan contact opnemen met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning of het doen van een melding. Veilig Thuis kan interventies plegen, onderzoek doen en/of zorgen dat hulpverlening wordt ingezet rond het huiselijk geweld en de kindermishandeling. Er wordt samengewerkt met professionals uit het lokale veld, bijvoorbeeld de wijkteams, om de veiligheid te borgen en de benodigde hulpverlening te organiseren.

Meldcode

Professionals zoals huisartsen, leerkrachten of medewerkers van jeugdinstellingen zijn verplicht om de meldcode te gebruiken. De meldcode geldt voor de volgende sectoren: de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Uiteraard kunnen ook professionals die niet onder de meldcode vallen bij Veilig Thuis terecht voor advies of het doen van een melding.
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt u als professional om goed te kunnen reageren bij signalen hiervan. Op het moment dat u een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling treedt de meldcode in werking. De meldcode helpt u zorgvuldige afwegingen te maken over de te zetten stappen.

5 stappen van de meldcode

  1. Breng de signalen in kaart en leg ze feitelijk vast

  2. Overleg met uw collega’s en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
  3. Ga in gesprek met de betrokkenen

  4. Maak een afweging van de mate van geweld. Bepaal de aard en de ernst van de situatie. Besluiten: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis

  5. Hulp organiseren of melden

Meldformulier
Hier vindt u het meldformulier. Via dit formulier kunt u als professional vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kenbaar maken bij Veilig Thuis. Het is van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult, zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden met betrekking tot wat er nodig is in een situatie.
Veilig Thuis biedt, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid aan de betrokken over wie de zorgen heeft gemeld en welke zorgen er zijn gemeld. Alle informatie op het meldformulier is open en ter inzage voor betrokkenen (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen wij u om uw zorgen met betrokkenen te bespreken en hen te informeren dat u een melding gaat doen. Het kan zijn dat u relevante informatie heeft, maar dat u twijfelt of deze kan worden ingezien door degene die de melding betreft. In dat geval kunt u altijd eerst telefonisch met ons overleggen. Uw gegevens behandelen we vertrouwelijk. Nadat u het meldformulier heeft ingevuld ontvangt u geen ontvangstbevestiging via de mail. Dit doen we om uw veiligheid te beschermen.
Belangrijk: bij een acuut onveilige situatie vragen wij u altijd om direct telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.