0800 - 2000

Hoe gaat Veilig Thuis om met mijn gegevens? arrow

Er is een melding over mij gedaan: 

Als Veilig Thuis een melding aanneemt registeren wij dat in ons eigen systeem. We noteren een beschrijving van de situatie gegeven door de melder en de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van degene om wie het gaat (u bijvoorbeeld), waaronder ook het Burgerservicenummer. Deze gegevens bewaart Veilig Thuis 15 jaar, of totdat het jongste kind 18 jaar is. Op deze gegevens kunt u altijd het recht op inzage, correctie of aanvulling toepassen.

Veilig Thuis mag bij het beoordelen van de melding informatie opvragen bij de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en SISA (de verwijsindex). Ook mogen wij in ons eigen systeem kijken of wij eerder een melding over u hebben ontvangen.

Meer hierover leest u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik wil zelf een melding doen:
Als u een melding wilt doen maar u wilt niet dat de betrokkenen om wie het gaat weten dat u dit heeft gedaan dan kunt u anoniem blijven voor hen. Voor Veilig Thuis kunt u niet anoniem blijven.

Als u een mishandelingssituatie meldt dan hebben wij uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer of e-mailadres) nodig, anders kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.
Wilt u liever niet dat de betrokkenen weten wie er gemeld heeft, dan kunt u dat doorgeven en zullen wij uw identiteit niet aan het gezin bekend maken.

Hoe werkt Veilig Thuis? arrow

Veilig thuis werkt conform het handelingsprotocol. Het handelingsprotocol vormt de basis voor het handelen van alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland. In dit protocol staan de volgende uitgangspunten vastgesteld.

 1. Veilig Thuis geeft prioriteit aan de belangen van kinderen.
 2. Veilig Thuis is een gespecialiseerd regionaal centrum van en voor gemeenten.
 3. Veilig Thuis is gericht op samenwerking.
 4. Veilig Thuis is een betrouwbare organisatie en werkt zorgvuldig en transparant.
 5. Veilig Thuis werkt, ook in de samenwerking met het lokale veld, met één gezin, één plan, één contactpersoon voor het gezin of huishouden.
 6. Veilig Thuis is primair gericht op het herstellen van de veiligheid op de korte en op langere termijn.
 7. Veilig Thuis creëert samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 8. Veilig Thuis werkt systeemgericht.
 9. Veilig Thuis sluit aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en het sociale netwerk.
 10. Veilig Thuis deelt informatie alleen indien dat voor het borgen van de veiligheid noodzakelijk is.

Kan ik bij Veilig Thuis terecht als ik zelf wel eens geweld heb gebruikt? arrow

Ja, ook dan kunt u bij ons terecht. Vaak wordt geweld gebruikt vanuit een gevoel van machteloosheid. Maar geweld gebruiken maakt veel kapot en is nooit goed te praten. Daarom is het goed om hulp te zoeken. Het is een belangrijke eerste stap wanneer u zich beseft dat u mogelijk pleger van huiselijk geweld bent. Hulp en verandering beginnen bij erkenning van een probleem.

Kan ik een anonieme melding doen bij Veilig Thuis? arrow

U kunt anoniem blijven voor de betrokkenen om wie de melding gaat. Voor Veilig Thuis kunt u niet anoniem blijven.
Als u een mishandelingssituatie meldt dan hebben wij uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer of e-mailadres) nodig, anders kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.
Wilt u liever niet dat de betrokkenen weten wie er gemeld heeft, dan kunt u dat doorgeven en zullen wij uw identiteit niet aan het gezin bekend maken.

Kan ik ook de politie bellen bij huiselijk geweld? arrow

Wanneer er direct gevaar dreigt moet u altijd direct de politie bellen. Bel dan 112.

Kan ik Veilig Thuis inschakelen in het kader van de meldcode? arrow

Ja, u kunt Veilig Thuis inschakelen in het kader van de verplichte meldcode, en ook in het kader van de verplichte kindcheck. Deze laatste check geldt vooral voor professionals die werken in de volwassenenzorg en die moeten weten of hun volwassen cliënten kinderen hebben. Voor een inschatting met betrekking tot de veiligheid van de kinderen kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Ook kunt u een beroep doen op een van de vertrouwensartsen van Veilig Thuis, wanneer er behoefte is aan of noodzaak om medische/psychiatrische expertise. Het protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG is online te raadplegen.

Mag ik mijn gesprek opnemen? arrow

Wilt u geluidsopnames maken van het gesprek met een van onze medewerkers? Wanneer u dit van te voren aangeeft en anderen die bij
het gesprek aanwezig zijn hiermee instemmen is dit geen probleem. Dergelijke opnames mag u alleen gebruiken als geheugensteun voor uzelf en niet delen met anderen of gebruiken in procedures.

 

Neemt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ook contact op met mij op mijn privéadres? arrow

Nee, dat gebeurt niet zonder uw toestemming. Als u belt, wordt uw naam niet direct geregistreerd. Ook wordt er niets vastgelegd zonder uw medeweten. De medewerkers zijn er om u te helpen en te voorzien van advies.

Wat is de rol van de vertrouwensarts bij Veilig Thuis? arrow

De vertrouwensarts binnen Veilig Thuis is de specialist die beschikt over specifieke medische kennis waaronder ook psychiatrische en forensische kennis. De vertrouwensarts adviseert inzake:

 • de medische diagnostiek en de aanpak bij een vermoeden van kindermishandeling, volwassenengeweld en ouder(en)mishandeling;
 • de interpretatie van de specifieke medische en psychiatrische gegevens van ouders en kinderen, of betrokken volwassenen en ouderen;
 • de forensische beschrijving en beoordeling van lichamelijke symptomen;
  het beroepsgeheim en juridische aspecten bij het bespreken en melden van een vermoeden van kindermishandeling;
 • volwassenengeweld en ouder(en)mishandeling (KNMG-meldcode).

De vertrouwensarts wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek bij ouder of kind, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek bij ouders, bij andere ernstige ziekten bij ouders en bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van kindermishandeling voorkomen.

Op basis van de aanwezige informatie kan bij een (vermoeden van) letsel door de vertrouwensarts zelf ook lichamelijk onderzoek gedaan worden óf de vertrouwensarts kan voor lichamelijk onderzoek en vastleggen van letsel doorverwijzen naar een collega-arts. Als er sprake is van een letsel kan de vertrouwensarts beoordelen of dit past bij de geschetste toedracht en of het letsel past bij de ontwikkeling van een kind. Ook kan de vertrouwensarts adviseren of eventueel aanvullend onderzoek nodig is.

De vertrouwensarts werkt intensief samen met ziekenhuizen, huisartsen, psychiaters en verslavingszorg.

Wat is een huisverbod? arrow

Dit verbod houdt in dat plegers van huiselijk geweld in geval van ernstige dreiging naar aanleiding van een situatie van huiselijk geweld tien dagen hun woning niet meer in mogen. Ook mogen zij in die periode geen contact opnemen met hun partner of de kinderen. Het huisverbod moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester en kan na de eerste tien dagen met nog eens tien dagen verlengd worden wanneer de situatie daar om vraagt.

Wat is een meldcode? arrow

Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt een houvast voor de professional in de te zetten stappen als hij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen. Een meldcode geeft richting aan de stappen die een professional kan zetten om slachtoffers te helpen. Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:
Stap1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek met de betrokkenen
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij twijfels altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp regelen of melden.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over Veilig Thuis? arrow

Bent u niet tevreden over:

• de manier waarop de medewerker met u omgaat
• beslissingen die worden genomen
• informatie die u (niet) krijgt, of
• de wijze waarop behandeld wordt

dan kunt u daarover een klacht indienen.

Welke stappen u kunt nemen voor het indienen van een klacht leest u hier.

Wat kost het telefoonnummer? arrow

Veilig Thuis heeft een landelijk gratis telefoonnummer: 0800-2000 (24/7 bereikbaar).

Wat zijn de verschillende vormen van geweld? arrow

Mishandeling kent verschillende vormen en niveaus:

 • Lichamelijke mishandeling, van hardhandig beetpakken tot slaan.
 • Psychische mishandeling door herhaaldelijk uitschelden, beledigen, vernederen, bedreigen, stalking of isoleren.
 • Financieel misbruik door diefstal, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.
 • Verwaarlozing door het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding.
 • Seksueel misbruik, waarbij het bijvoorbeeld gaat om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van slachtoffers.

Bedenk u dat elk geval uniek is, en ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. U kunt altijd iets doen.

Wat zijn mijn rechten als cliënt? arrow

Als cliënt van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft u rechten. Zo heeft u recht op informatie, privacy en recht op een professional die ‘professioneel handelt’. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen.

Wilt u meer weten over uw rechten als cliënt van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond? Deze leest u hier.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.