0800 - 2000

Hoe werkt Veilig Thuis? arrow

Veilig thuis werkt conform het handelingsprotocol. Het handelingsprotocol vormt de basis voor het handelen van alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland. In dit protocol staan de volgende uitgangspunten vastgesteld.

 1. Veilig Thuis geeft prioriteit aan de belangen van kinderen.
 2. Veilig Thuis is een gespecialiseerd regionaal centrum van en voor gemeenten.
 3. Veilig Thuis is gericht op samenwerking.
 4. Veilig Thuis is een betrouwbare organisatie en werkt zorgvuldig en transparant.
 5. Veilig Thuis werkt, ook in de samenwerking met het lokale veld, met één gezin, één plan, één contactpersoon voor het gezin of huishouden.
 6. Veilig Thuis is primair gericht op het herstellen van de veiligheid op de korte en op langere termijn.
 7. Veilig Thuis creëert samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 8. Veilig Thuis werkt systeemgericht.
 9. Veilig Thuis sluit aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en het sociale netwerk.
 10. Veilig Thuis deelt informatie alleen indien dat voor het borgen van de veiligheid noodzakelijk is.

Kan ik bij Veilig Thuis terecht als ik zelf wel eens geweld heb gebruikt? arrow

Ja, ook dan kunt u bij ons terecht. Vaak wordt geweld gebruikt vanuit een gevoel van machteloosheid. Maar geweld gebruiken maakt veel kapot en is nooit goed te praten. Daarom is het goed om hulp te zoeken. Het is een belangrijke eerste stap wanneer u zich beseft dat u mogelijk pleger van huiselijk geweld bent. Hulp en verandering beginnen bij erkenning van een probleem.

Kan ik een anonieme melding doen bij Veilig Thuis? arrow

Als u een mishandelingssituatie meldt en u wilt liever niet dat de betrokkenen weten wie er gemeld heeft, dan kunt u dat doorgeven.

Kan ik ook de politie bellen bij huiselijk geweld? arrow

Wanneer er direct gevaar dreigt moet u altijd direct de politie bellen. Bel dan 112.

Kan ik Veilig Thuis inschakelen in het kader van de meldcode? arrow

Ja, u kunt Veilig Thuis inschakelen in het kader van de verplichte meldcode, en ook in het kader van de verplichte kindcheck. Deze laatste check geldt vooral voor professionals die werken in de volwassenenzorg en die moeten weten of hun volwassen cliënten kinderen hebben. Voor een inschatting met betrekking tot de veiligheid van de kinderen kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Ook kunt u een beroep doen op een van de vertrouwensartsen van Veilig Thuis, wanneer er behoefte is aan of noodzaak om medische/psychiatrische expertise. Het protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG is online te raadplegen.

Neemt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ook contact op met mij op mijn privéadres? arrow

Nee, dat gebeurt niet zonder uw toestemming. Als u belt, wordt uw naam niet direct geregistreerd. Ook wordt er niets vastgelegd zonder uw medeweten. De medewerkers zijn er om u te helpen en te voorzien van advies.

Wat is de rol van de vertrouwensarts bij Veilig Thuis? arrow

De vertrouwensarts binnen Veilig Thuis is de specialist die beschikt over specifieke medische kennis waaronder ook psychiatrische en forensische kennis. De vertrouwensarts adviseert inzake:

 • de medische diagnostiek en de aanpak bij een vermoeden van kindermishandeling, volwassenengeweld en ouder(en)mishandeling;
 • de interpretatie van de specifieke medische en psychiatrische gegevens van ouders en kinderen, of betrokken volwassenen en ouderen;
 • de forensische beschrijving en beoordeling van lichamelijke symptomen;
  het beroepsgeheim en juridische aspecten bij het bespreken en melden van een vermoeden van kindermishandeling;
 • volwassenengeweld en ouder(en)mishandeling (KNMG-meldcode).

De vertrouwensarts wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek bij ouder of kind, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek bij ouders, bij andere ernstige ziekten bij ouders en bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van kindermishandeling voorkomen.

Op basis van de aanwezige informatie kan bij een (vermoeden van) letsel door de vertrouwensarts zelf ook lichamelijk onderzoek gedaan worden óf de vertrouwensarts kan voor lichamelijk onderzoek en vastleggen van letsel doorverwijzen naar een collega-arts. Als er sprake is van een letsel kan de vertrouwensarts beoordelen of dit past bij de geschetste toedracht en of het letsel past bij de ontwikkeling van een kind. Ook kan de vertrouwensarts adviseren of eventueel aanvullend onderzoek nodig is.

De vertrouwensarts werkt intensief samen met ziekenhuizen, huisartsen, psychiaters en verslavingszorg.

Wat is een huisverbod? arrow

Dit verbod houdt in dat plegers van huiselijk geweld in geval van ernstige dreiging naar aanleiding van een situatie van huiselijk geweld tien dagen hun woning niet meer in mogen. Ook mogen zij in die periode geen contact opnemen met hun partner of de kinderen. Het huisverbod moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester en kan na de eerste tien dagen met nog eens tien dagen verlengd worden wanneer de situatie daar om vraagt.

Wat is een meldcode? arrow

Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt een houvast voor de professional in de te zetten stappen als hij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen. Een meldcode geeft richting aan de stappen die een professional kan zetten om slachtoffers te helpen. Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:
Stap1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek met de betrokkenen
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij twijfels altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp regelen of melden.

Wat kost het telefoonnummer? arrow

Veilig Thuis heeft een landelijk gratis telefoonnummer: 0800-2000 (24/7 bereikbaar).

Wat zijn de verschillende vormen van geweld? arrow

Mishandeling kent verschillende vormen en niveaus:

 • Lichamelijke mishandeling, van hardhandig beetpakken tot slaan.
 • Psychische mishandeling door herhaaldelijk uitschelden, beledigen, vernederen, bedreigen, stalking of isoleren.
 • Financieel misbruik door diefstal, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.
 • Verwaarlozing door het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding.
 • Seksueel misbruik, waarbij het bijvoorbeeld gaat om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van slachtoffers.

Bedenk u dat elk geval uniek is, en ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. U kunt altijd iets doen.